صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

بررسی و نگهداری پنل خورشیدی (1ï¼

2021-12-03

1. بررسی کنید که آیاپنل خورشیدیآسیب دیده است. باید به موقع پیدا و جایگزین شود.

2. بررسی کنید که آیا سیم اتصال و سیم زمین ازبرد پنل خورشیدیدر تماس خوبی هستند و سقوط می کنند.

3. بررسی کنید که آیا گرمایش در محل اتصال جعبه ترکیب کننده وجود دارد یا خیر.(برد پنل خورشیدی)

4. بررسی کنید که آیابرد پنل خورشیدیبراکت شل و شکسته است

5. علف های هرز اطراف برد باتری را که برد باتری را مسدود می کنند، بررسی و تمیز کنید.

6. بررسی کنید که آیا سطح برد باتری پوشیده شده است یا خیر.

7. فضولات پرنده را روی سطح برد باتری بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.

8. تمیز بودن برد باتری را شناسایی کنید.